Bauroc har fået udstedt miljødeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration) på alle produkter.

08.10.2021

Formålet med miljødeklarationer til byggematerialer er at give en konkret talværdi til materialernes miljøpåvirkning, det såkaldte CO₂-fodaftryk, i løbet af hele byggematerialernes levetid lige fra fremstillingen til genbrug og deponering. De for byggematerialerne beregnede og på EPD-certifikaterne offentliggjorte indikatorer for miljøpåvirkningen behøves ved bedømmelsen af livscyklus (Life Cycle Assessment, LCA) for bygninger, der skal leve op til kravene i grønne certifikater (BREEAM, LEED, DGNB med flere), med andre ord til bedømmelse af bygningers miljøpåvirkning.

Bauroc-produkters miljøpåvirkningsindikatorer deklareres i enheden kg CO₂-ækvivalent pr. kubikmeter produkt (kg CO₂e/m³). Beregningerne er udført ved LCA-analysemetoden i overensstemmelse med de internationale standarder EN 15804: 2012 + A2: 2019, ISO 14025 / ISO 21930. Bedømmelsen af miljøpåvirkningerne er blevet udført af LCA-ekspert Anni Oviir, og resultaternes rigtighed er bekræftet af uafhængige eksperter.

Gennem bedømmelsen af miljøpåvirkningerne fik vi bekræftet vor overbevisning om, at miljøvenlighed og lille CO₂-fodaftryk er det enestående byggemateriale porebetons stærke side. Den beskedne miljøpåvirkning understøttes såvel af, at hovedkomponenterne fremskaffes fra fabrikkens nærmeste omgivelser, som af produkternes lave vægt og dermed lille forbrug af udvundne råmaterialer sammenlignet med andre byggeblokke med langt større materialetæthed.

De til Bauroc-blokke og armerede produkter (bjælker, paneler) udstedte miljødeklarationer findes offentliggjort på hjemmesiden hos registerføreren for verificerede EPD’er The Building Information Foundation RTS https://cer.rts.fi/en/rts-epd/. Kopier kan også hentes fra Baurocs hjemmeside på adressen  https://bauroc.dk/til-den-projekteringsansvarlige/%d1%81ertifikater/