Montering af isoleringsplader

  1. udjævningspuds
  2. bauroc POREBETONLIM i fuger og på væggen
  3. bauroc RENOVE
  4. stengulv

Kontrol af egnethed

bauroc RENOVE-isoleringsplader egner sig hovedsageligt til indendørs isolering af historiske bygninger med ydervægge af tegl eller natursten. Ved nyere byggerier er bauroc RENOVE-isoleringsplader egnede til isolering af ydervægge af porebetonblokke eller betonelementer. Den første række isoleringsplader skal monteres på et sten- eller betongulv. Montering på trægulv er ikke tilladt.

Forberedelse af vægoverflade og underliggende gulv

Den gamle vægoverflade skal renses for gammelt tapet eller maling og løst gammelt puds. Hvis der er opstået et skimmellag på den gamle væg, skal dette fjernes mekanisk, og væggen skal desinficeres for at undgå skimmelens genopståen. Efterse også, at det underliggende gulv er jævnt, ved behov udjævnes gulvet med en passende nivelleringsmasse.

Udjævning af væggen

Den forberedte vægoverflade skal pudses jævn med en let (tørdensitet indtil 1300 kg/m3) kalkcementpuds, for eksempel bauroc LETGRUNDPUDS. Sørg endelig for, at underlaget først grundes med en passende grunder, som giver den nødvendige hæftning mellem den gamle væg og det nye lag udjævningspuds.

Den første række plader

På gulvet limes en vandspærrestrimmel af samme bredde som isoleringspladerne, for eksempel en PE-strimmel (man kan også bruge bitumenrullemateriale, som anbringes i to lag). På vandspærrestrimlen anbringes alt efter det underliggende gulvs jævnhed en mørtelblanding af passende tykkelse, hvormed den første række kan rettes ordentligt lige. Hvis det underliggende gulv er tilstrækkelig jævnt (±2mm), kan man til opmuring af den første række også anvende bauroc POREBETONLIM.

Isoleringspladerne skal monteres således, at alle fuger mellem pladerne samt overfladen mellem den enkelte plade og den gamle væg er fuldstændig fyldt med lim fra kant til kant. Den til monteringen anvendte bauroc POREBETONLIM skal være friskblandet.

Limen skal påføres væggen i 1-2 pladers udstrækning og på pladernes lodrette kant. Man skal regne med en fugetykkelse på ca. 3 mm. Limblandingens forbrugsnorm er ca. 6,5 kg/m², som er beregnet ud fra en gennemsnitlig fugetykkelse på 2,75 mm.

Anbring pladen på væggen omkring 1-2 cm fra dens endelige position, tryk den tæt ind mod væggen og forskyd den på plads langs med væggen samtidig med, at pladen trykkes ind mod væggen. På denne måde jævnes kamsporene på væggens limlag ud, og man får en god hæftning mod væggen bagved.

Tryk den nye plade tæt ind mod den forudgående monterede plade ved at banke let på enden af pladen med en gummihammer.

Fjern lim, som flyder over den netop monterede pladerække, så den næste række kan monteres med frisk limblanding.

Montering af den sidste plade i rækken

Et simpelt fif til at sikre tætte fuger ved montering af den sidste plade i hver række er først at skære rækkens sidste plade til den rigtige bredde og derefter yderligere lægge et diagonalt snit. Den sidste skråt afskårne kileformede blok tætner fugerne til begge sider rigtig godt.

De efterfølgende pladerækker

Det rigtige forbandt fås ved at påbegynde opmuringen af den næste række med en isoleringsplade, som er smallere eller bredere end pladen nedenunder. Minimumoverlap for plader ved siden af hinanden er mindst 100 mm.

Påfør lim på væggen samt på den forudgående monterede plades vandrette overflade i 1-2 pladers udstrækning samt på endefladen af den plade, som monteres. Sørg for, at den til monteringen anvendte limblanding er frisk.

Anbring pladen på væggen omkring 1-2 cm fra dens endelige position, tryk den tæt ind mod væggen og forskyd den på plads langs med væggen samtidig med, at pladen trykkes ind mod væggen. Brug vaterpas og gummihammer til at rette pladen præcist på plads. Fortsæt med at lime vægpladerne på plads ved at anbringe dem tæt mod hinanden og mod væggen.

Til erindring fra monteringsvejledningen for den første række:

  • Sørg for, at alle fuger mellem pladerne samt overfladen mellem den enkelte plade og den gamle væg er fuldstændig fyldt med lim fra kant til kant.
  • Fjern lim, som flyder over den netop monterede pladerække, så den næste række kan monteres med frisk limblanding.

Supplerende fiksering af pladerne

Plader ud for dør- og vinduesåbninger skal supplerende fastgøres med dybler til montering af 100 mm tykke isoleringsplader, som ikke skaber punktkuldebroer.

Ved tvivl om ordentlig hæftning til den gamle væg anbefales det at også fastgøre den øverste række plader med dybler af samme slags.

Vindueskarme

I gamle huse undlades ofte isolering af vindueskarmene, så den gamle væg i det mindste delvis kan forblive synlig. Årsagen kan også være, at der ikke er tilstrækkeligt med plads omkring vinduet til isolering af vindueskarmen. Dette medfører nødvendigvis et vist varmetab.

I tilfælde af, at vindueskarmene i en konkret bygning skal isoleres indefra, så skal materialet til vindueskarmenes isolering vælges ud fra den mulige tykkelse af isoleringslaget. Hvis det er muligt at anvende et 10 cm tykt isoleringslag, kan bauroc RENOVE bruges; hvis det er nødvendigt at anvende et tyndere isoleringslag, må et andet isoleringsmateriale vælges. Til isolering af vindueskarme kan også fugttæt isolering anvendes, for eksempel EPS-isoleringsplader, eftersom deres arealandel i væggen er lille, og væggen kan „ånde“ igennem yder- og inderside, der slipper vanddamp igennem.

Afsluttende behandling

Til afsluttende behandling af en væg beklædt med bauroc RENOVE-isoleringsplader egner sig mineralske materialer, der frit lader vanddamp slippe igennem, så at sige „åndende“ finishmaterialer, for eksempel produkter fra bauroc PUDSSYSTEM eller tilsvarende, men også traditionelt kalk- og letpuds.