Mellem- og taglofter af elementer

 bauroc LOFTSELEMENT/ TAGELEMENT

bauroc LOFTSELEMENT/ TAGELEMENT

Generelt

bauroc loftselementer fremstilles i bestemt længde- og breddemål, som skal tages i betragtning allerede i projekteringsfasen. Længden af elementerne er 1,0…6,0 m i trin af 0,2 m. Elementernes standardbredde er 600 mm. Derudover fremstilles der også 300 mm brede loftselementer. Loftselementernes højde er 250 mm.
Elementerne er lidt kortere end det nominelle mål, fordi den nøjagtige skæringstrin er 0,199 m, det vil for eksempel sige, at en bauroc 5,0 m loftselement faktisk kun er 4,975 m lang. I projekteringsfasen er det ikke nødvendigt at tage højde for elementernes nøjagtige længde, det er tilstrækkeligt at følge modulmålene N x 0,2 m og anbefalede understøttelsesflader.

bauroc loftselementer er projekteret som enkeltbro bærebjælker, og beregnet til en bestemt belastning. Elementerne fremstilles med en bæreevne på 5,0–6,5 kN/m², hvilket er den beregnede belastningsværdi tilladt udover elementets egenvægt. bauroc loftselementer indeholder to flade lag af svejset armeringsnet – nederste og øverste. De sikrer elementernes krævede bæreevne, samt styrken når de løftes fra midten.

Som specialeprodukt fremstilles der også konsolelementer/konsolbjælke (max. konsol 1,5 m) samt elementer med armering i rustfrit stål velegnet til udendørs brug (for eksempel balkoner).

bauroc elementernes svejsede armeringsnette er projekteret efter elementets dimensioner og bæreevne, og anvendes udelukkende til fremstilling af elementer med tilsvarende længde. På grund af dette må elementerne ikke afkortes på byggepladsen, da det vil påvirke elementernes bæreevne.

Figur 1. Skema af elementets armering

bauroc loftselementer er rektangulære i tværsnit og uden hulrum. Elementernes sideoverflader er med fer og not samling. Figur 2 viser fer og not samlingens dimensioner, samt hvordan de slutter sig i den langsgående fuge. I elementets øverste del af en af sideoverfladene er der en yderligere not, som ved monteringen udfyldes med finbeton (f.eks. Weber S-06).

Figur 2. Elementets fer og not samlingens dimensioner

Længden af elementernes understøttelsesflader
Understøttelsesfladernes længde af elementerne på murværket er minimum 90 mm. Støtter man på stålbjælker, kan understøttelsesfladernes længde også være 80 mm. For ydervægge opført af bauroc ECOTERM+ blokke burde man forudse lidt længere understøttelsesflader på ca. 150 mm. Ved anvendelse af bauroc elementer er det fordelagtig, at støtte også elementfeltets yderste elementer i langsgående retning på ydervægge. På den måde er det på næste etage muligt at starte med alle væggene fra samme højde. Ellers vil der opstå en forskel i højden af sidevægge, eftersom elementernes højde er 250 mm, mens bauroc blokkernes højde kun er 200 mm. De samme principper gælder også for skrå elementer i tagloftkonstruktioner.

Figur 3. Elementets understøttelsesflade på ydervæg af ECOTERM+ blokke

Projektering af gennemføringer

Armeringsnette inde i elementerne begrænser placeringen af åbninger og gennemføringer i mellemlofter til en vis grad. Følgende prøver vi at give nogle instruktioner for, hvor og hvordan åbningerne helst skal planlægges, og hvad der skal tages højde for allerede i projekteringsfasen. baurocs salgsrepræsentanter hjælper dig gerne med råd og vejledning.

At lave mindre åbninger

Gennemføringer til kloakrør og andre mindre åbninger skal projekteres sådan, at de kommer til at være i de langsgående fuger mellem elementerne (figur 6.4). Vi har taget højde for det ved armeringen af bauroc loftselementer, og der findes en 90 mm bred armeringsfrie område langs elementernes kanter. Gennemføringer kan ikke placeres i langsgående fuger mellem de smalle 300 mm brede elementer!

Åbninger til vandrør og elkabler kan også bores midt i elementerne, dvs. i det hvide område i figuren. Der skal bores forsigtigt, for at finde de armeringsfrie steder.

Figur 4. Muligheder for at lave åbninger i langsgående fuger mellem bauroc elementerne

Større åbninger i mellemlofter og tage

Der vil uden tvivl opstå et behov for større åbninger i lofter (skorstene, ventilationskanaler, …) Her skal man bruge elementernes udveksling. For det skal de kortere elementer udveksles til naboelementer. Vi tilbyder særlige hængebolte og vekselbjælker, der gør det muligt at lave åbninger i mellemlofter med bredden op til 1200 mm (to elementer). Mulige eksempler på hvordan man udveksler elementerne er vist i figurerne 5–7.

Figur 5. bauroc elementernes udveksling med hængebolte

Figur 6. Vekselbjælke for at udveksle 600 mm elementer

Figur 7. Vekselbjælke for at udveksle 1200 mm elementer

Armering og forstærkning af mellemlofter

Armering af fuger

De langsgående fuger af bauroc loftselementer armerer man ikke i hele af elementets længde. Man armerer primært de langsgående fuger ved bærende indre vægge. Det tillader overførsel af trækstyrker fra en del af loftet (elementfelt) til en anden. Figur 8 illustrerer princippet for fugearmering.

Ringarmering

Der skal også planlægges ringarmering i lofterne af bauroc elementer. For det første hjælper ringarmering til at modtage trækspændinger forårsaget af vandrette belastninger. For det andet holder armeringen elementerne tæt på hinanden, hvilket reducerer risikoen for revnedannelse i de langsgående fuger mellem elementerne. Ringarmering lægges i fræsede noter på oversiden af elementerne. Armeringsstål skal have tværmål på mindst 10 mm. Den mulige placering af ringarmering er vist i figur 8.

Figur 8. Armering af bauroc mellemloft

Tætning af langsgående fuger mellem elementerne

I de langsgående fuger mellem bauroc loftselementer er der dannet en not i elementets overside, som skal udfyldes med finbeton, for at sikre fugernes tæthed mellem bygningens etager. Ved ender af elementerne som støtter på ydervæggene, skal langsgående fuger yderligere tættes. Der skal bores et Ø 30 mm hul i langsgående fuge over ydervæggen, og udfyldes med finbeton (figur 9.a). I tagloftkonstruktioner opfylder forankring af elementerne denne opgave. Hvis man har en mistanke om, at disse huller aldrig er blevet boret og udfyldt, skal man bore dem opad på elementernes underside og fylde dem med monteringsskum (figur 9.b).

Tætning af fugerne mellem bauroc elementer

Figur 9. Tætning af fugerne mellem bauroc elementer

Forankring af lofter af bauroc elementer

Mellemlofter af elementer forstærker bygningen, og hjælper til at forøge murværkets modstand til den vandrette belastning (vindbelastning). Hvis friktionskraften mellem elementet og væggen ikke er tilstrækkelig til overførsel af vandrette belastninger, skal mellemlofterne forankres til væggene. Mellemlofter i mindre huse har normalt ikke behov for det. Dog er det vigtigt at bruge forankring i tilfælde af, hvis elementerne monteres i taglofter, især hvis de anbringes skrå.

Til forankring af bauroc elementerne til ikkebærende ydervægge, anvendes der 12 mm stålstænger i rustfrit stål. Stængerne slås igennem elementet ind i væggen, og de skal mindst nå 250 mm ind i bauroc murværk (figur 10).

Ved forankring af bauroc elementerne til bærende vægge, bruger man 10 mm stænger af armeringsstål, som presses ind i hullerne udfyldt med betonblandning. Huller med diameter på 30 mm bores ind i elementernes langsgående fuger, og de skal mindst nå 400 mm ind i murværket (figur 11). I skråtage af bauroc elementer forhindrer forankringsstænger elementernes glidning på de skrå flader, og modvirker også vindens sugekraft.

Figur 10. Forankring af bauroc elementer med stænger i rustfrit stål

Figur 10. Forankring af bauroc elementer med stænger i rustfrit stål

Figur 11. Forankring af bauroc elementer med bærende væg

bauroc elementer i taglofter kan også monteres ifølge figur 12 (tagvinkel 15°). I dette tilfælde er forankringen mellem elementer og vægge især vigtig. Den øverste overflade af lavere murværk forbliver vandret, mens den indvendige kant af højere murværk skal skæres skråt i henhold til tagvinklen. Elementerne skal monteres, så de ikke kan glide. Glidningen forhindres ved at slå stålstænger igennem elementet ind i væggen ved elementets midte. Efter elementernes montering bores der huller med en diameter på 30 mm, både over det højere og det lavere murværk, ind i de langsgående fuger mellem elementer. Hullerne udfyldes med betonblandning, hvori man presser armeringsstænger.

Figur 12. Forankring mellem bauroc elementer og den bærende væg – skråt i langsgående retning

Montering af tagspær på taglofter af bauroc elementer

Tagloft med vandrette elementer

Gitter- og hanebåndsspær fastgøres til elementerne ved hjælp af murremme og fordelingsbjælker. Det bedste er, at fastgøre murremme og bjælker med galvaniseret montagebånd. Imens man monterer elementerne, sømmes der båndstumper af passende længde fast til elementernes fuger, eller støbes med betonblandning ind i hullerne boret i elementerne (figur 13). De borede huller skal have Ø 30 mm og være 150 mm dybe. For at sikre en bedre forankring, skal enden af båndet, som støbes ind i hullet, bøjes tilbage. Figur 14 og 15 viser, hvordan tagkonstruktioner hviler på et vandret tagloft af bauroc elementer, alt efter om tagryggen strækker sig på tværs af eller parallelt med elementerne. Alle trækonstruktioner skal isoleres fra bauroc elementer med fugtbarriere (f.eks. bitumenpapir).

Figur 13. Montagebånd på bauroc elementet

Figur 14. Tagryg på tværs med bauroc elementer

Figur 14. Tagryg på tværs med bauroc elementer

Figur 15. Tagryg parallelt med bauroc elementer

Figur 15. Tagryg parallelt med bauroc elementer

Skråtag af bauroc elementer

Tag skal også varmeisoleres, og for at der er nok plads til alt det nødvendige, skal spær hæves fra elementerne. For dette bruger man bauroc blokke, som limes fast på elementerne. Spær monteres derefter på disse blokke. Spærene fastgøres på elementerne ved hjælp af montagebånd, der er støbt ind i de borede huller med Ø 30 mm og dybden på 150 mm. For at sikre en bedre forankring, skal enden af båndet, som støbes ind i hullet, bøjes tilbage.

Figur 16 viser en skematisk skråtagsløsning med blokker under spær. Montering af spær er tydeligere vist i figur 10. Alle trækonstruktioner skal isoleres fra bauroc elementer med en fugtbarriere (f.eks. bitumenpapir).

Figur 16. Skråtag af bauroc elementer

Figur 16. Skråtag af bauroc elementer

Data pr. 31/03/2016